EN BREU ES SABRÀ QUI HAN ESTAT LES PERSONES GUANYADORES DE LA FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA DE FILOSOFIA

FASE AUTONÒMICA

FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Per cada fase local (Alacant, Castelló i València), es seleccionaran per a la fase autonòmica maig dissertacions com a màxim.

La fase autonòmica tindrà lloc el 27 de març de 2020 a la Universitat d’Alacant.

a) Presentació pública: exposició de la dissertació que mesurarà fonamentalment la capacitat d’expressió en públic dels ponents destacant sempre la força argumentativa del seu contingut en relació amb la tesi defensada.
b) Preguntes / respostes: preguntes i respostes que serveixen per avaluar la capacitat de defensar les tesis i argumentacions, per plantejar crítiques i la capacitat de contra-argumentació.
c) S’establirà un comitè avaluador format per professorat de les entitats i associacions col·laboradores i per les tres universitats que fomenten l’Olimpíada: UV, UJI, UA. El comitè avaluador seguirà les exposicions fins al final i, després, emetrà l’avaluació.
d) El guanyador o guanyadora es presentarà a la VII Olimpíada Filosòfica d’Espanya (OFE) que tindrà lloc a Santiago de Compostel·la (24 i 25 d’abril de 2020). Les entitats col·laboradores facilitaran bosses de viatge per als guanyadors i el premi de la fase nacional serà el que fixi la OFE.

AJUDES A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS / ES DE LA FASE LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Els o les estudiants que resulten guanyadors / es de la fase local de la UV de l’Olimpíada rebran un ajut per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquest ajut es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant guanyador / a s’hagi matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.

Els ajuts a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant ha estat guanyador / a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

………………………………………………….

EN BREVE SE SABRÁ QUIÉNES HAN SIDO LAS PERSONAS GANADORAS DE LA FASE LOCAL DE LA OLIMPIADA DE FILOSOFÍA

FASE AUTONÓMICA

FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

Por cada fase local (Alicante, Castellón y Valencia), se seleccionarán para la fase autonómica 5 disertaciones como máximo.

La fase autonómica tendrá lugar el 27 de marzo de 2020 en la Universidad de Alicante.

  1. a)  Presentación pública: exposición de la disertación que medirá fundamentalmente la capacidad de expresión en público de los ponentes destacando siempre la fuerza argumentativa de su contenido en relación con la tesis defendida.
  2. b)  Preguntas/respuestas: preguntas y respuestas que sirven para evaluar la capacidad de defender las tesis y argumentaciones, para plantear críticas y la capacidad de contra-argumentación.
  3. c)  Se establecerá un comité evaluador formado por profesorado de las entidades y asociaciones colaboradoras y por las tres Universidades que fomentan la Olimpiada: UV, UJI, UA. El comité evaluador seguirá las exposiciones hasta el final y, después, emitirá la evaluación.
  4. d)  El ganador o ganadora se presentará a la VII Olimpiada Filosófica de España (OFE) que tendrá lugar en Santiago de Compostela (24 y 25 de abril de 2020). Las entidades colaboradoras facilitarán bolsas de viaje para los ganadores y el premio de la fase nacional será el que fije la OFE.

AYUDAS AL ESTUDIO PARA LOS ESTUDIANTES GANADORES/SE DE LA FASE LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Los o las estudiantes que resultan ganadores/as de la fase local de la UV de la Olimpiada recibirán una ayuda para el estudio por valor de 1000 €. Esta ayuda se hará efectiva únicamente en el supuesto de que el estudiante ganador/a se haya matriculado en el primer curso, en una titulación de grado en un centro propio de la Universitat de València.

Las ayudas al estudio obtenidas son personales e intransferibles y se pueden hacer efectivas en los dos cursos siguientes a la obtención. Si el estudiante ha sido ganador/a de las fases locales de una o más olimpiadas, sucesivamente o simultáneamente, puede hacer efectiva una única ayuda al estudio para una única titulación de la Universitat de València.