EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA

Objectius i finalitats

 1. El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l’etapa en l’article 11 del Reial Decret 1105/2014.
 2. Així mateix, esta concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels fins següents:
 1. Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.
 2. Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.
 3. Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.
 4. Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.
 5. Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.
 6. Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
 7. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.
 8. Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 9. Desen2560rotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.
 10. Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.
 11. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.
 12. Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes esteesos, i garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

CURRÍCULUM E.S.O.

1º ESO

 

OBLIGATÒRIES  
TRONCALS 17H
BG Biologia i Geologia 3h
GH Geografia i Història 3h
LCL Llengua Catellana i literatura 3h
MAT Matemàtiques 4h
LE Primera Llengua Estrangera – Anglés 4h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 6H
EF Educació Física 2h
MUS Música 2h
TEC Tecnologia 2h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÓMICA – OBLIGATÒRIES 4 H
VLL Valencià: Llengua i Literatura 3h
TUT Tutoria 1h
OPCIONALS  
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 1H
TRIA’N UNA Religió
Valors Ètics
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OPCIONALS 2H
TRIA’N UNA Francés
Informàtica
Iniciació a l’activitat empresarial
Cultura Clàssica
Educació plàstica, Visual i Audiovisual
2º ESO

 

OBLIGATÒRIES
TRONCALS 15H
FQ Física i Química 2h
GH Geografia I Història 3h
LCL Llengua Catellana i literatura 3h
MAT Matemàtiques 3h
LE Primera Llengua Estrangera – Anglés 4h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 6H
EF Educació Física 2h
MUS Música 2h
TEC Tecnologia 2h
EPVA Educació Plàstica, Visual i Audivisual 2h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4 H
VLL Valencià: Llengua i Literatura 3h
TUT Tutoria 1h
OPCIONALS
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 1H
TRIA’N UNA Religió
Valors Ètics
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OPCIONALS 2H
TRIA’N UNA Francés
Informàtica
Inicicació a l’acativitat empresiaral
Cultura Clàssica
3º ESO
OBLIGATÒRIES
TRONCALS 13H
FQ Física i Química 2h
GH Geografia i Història 3h
LCL Llengua Catellana i literatura 3h
BG Biologia i Geologia 2h
LE Primera Llengua Estrangera – Anglés 3h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 6H
EF Educació Física 2h
MUS Música 2h
EPVA Educació Plàstica, Visual i Audivisual 2h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4 H
VLL Valencià: Llengua i Literatura 3h
TUT Tutoria 1h
OPCIONALS
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 1H
TRIA’N UNA Tecnologia
IAEE
Cultura Clàssica
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 1H
TRIA’N UNA Religió
Valors Ètics
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OPCIONALS 2H
TRIA’N UNA Francés
Informàtica
Anglés oral
TRONCALS- OPCIONALS 4H
TRIA’N UNA Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques (orientació batxillerat)
Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades (orientació cicles Formatius)
4º ESO

 

OBLIGATÒRIES ENSENYANCES ACADÈMIQUES ENSENYANCES APLICADES
TRONCALS 13H
GH Geografia i Història 3h
LCL Llengua Catellana i literatura 3h
LE Primera Llengua Estrangera – Anglés 3h
Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques (orientació batxillerat) 4H
Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades (orientació cicles
Formatius)
4h
TRIA’N UNA CIE Biologia i Geologia 3h
Física i Química 3h
HCS Economia 3h
Llatí 3h
APL Tecnologia 3h
Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 3h
Iniciació a l’Activitat Emprendedora i Empresarial 3h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 6H
EF Educació Física 2h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4 H
VLL Valencià: Llengua i Literatura 3h
TUT Tutoria 1h
OPCIONALS
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 1H
TRIA’N UNA Religió
Valors Ètics
ESPECÍFIQUES – BLOC A 3h
TRIA’N UNA Tecnología (Només itinerari científic )
Francés
Informàtica
Cultura Científica
Cultura Clàssica
ESPECÍFIQUES – BLOC B 3h
TRIA’N UNA Música
Filosofia
Educació Plàstica Visual i Audiovisual
Anglés oral

HORARI

LLIBRES

DESPRÉS DE L’E.S.O.

Amb el Títol de Graduat en Educació Secundària

 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà – Tota l’oferta de Cicles Formatius
 • Cicles Formatius d’Ensenyances Esportives Grau Mitjà
 • Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà

 

Sense el Títol de Graduat en Educació Secundària

 • Formació Professional Bàsica
 • Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (a partir de 17 anys)
 • Formació de Persones Adultes – Obtenció Títol de Graduat en Educació Secundària (a partir de 18 anys)
 • Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (a partir de 19 anys)
 • Proves d’Accés a la Universitat (a partir de 25 anys)