CONSELL ESCOLAR

Director

Josep Lluis Peris Gómez

Secretari

Benjamín Martínez Brines

Cap d’Estudis

 Jesús Pinel Pedrero

Representants delsPares i Mares

MªRosario Higón Castelló

Nadia Houari Aouchar

MªCarmen Ramón Gimeno

Isabel Ramón Martínez

Begoña Sarmiento Vega

Marisa Tramoyeres Chinchilla

Ana Pozo Gálvez

Representants dels Alumnes

José Rubén Moreno Blanco

María Castellar Yepes

Agnés López Montó

Amparo Alarcón Dasí

Carlos Montó Santiago

Representants del Professorat

Desamparados Pajares Soriano

Enrique Rua Grau

Vicenta Sabater Capó

Clara Alís Ferrer

Elena Méndez Martinez

Francisco Calderón Crespo

 

Competències del Consell Escolar (Lei Orgànica 2/2006 LOMQE)
 • Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei orgànica.
 • Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 • Participar en la selecció del director del centre, en els termes que aquesta Llei orgànica estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 • Informar sobre l’admissió d’alumnes i alumnes, amb subjecció al que estableix aquesta Llei orgànica i disposicions que la desenvolupen.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes , i la prevenció de la violència de gènere.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i informar l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 • Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 • Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
 • Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa