Convocatòria de Beques MEC per al curs 2022-23 per a ajudes a alumnat que curse nivells postobligatoris (Batxillerat, Cicle de Formació Professional Bàsica i cicles de grau Mitjà).

Termini per a demanar-la des del 30 de març de 2022 fins al 12 maig de 2022.

En cas que la beca siga concedida, caldrà retornar eixa quantitat si l’alumne es dona baixa en el centre durant el curs, si no assisteix al 80% o més de les hores lectives i si no supera el 50% de les assignatures.

El tràmit és totalment telemàtic a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació.

Convocatoria de Becas MEC para el curso 2022-23 para ayudas a alumnado que curse niveles postobligatorios (Bachillerato, Ciclo de Formación Profesional Básica y ciclos de grado Medio).

Plazo para pedirla desde el 30 de marzo de 2022 hasta el 12 mayo de 2022.

En caso de que la beca sea concedida, habrá que devolver esa cantidad si el alumno se da baja en el centro durante el curso, si no asiste al 80% o más de las horas lectivas y si no supera el 50% de las asignaturas.

El trámite es totalmente telemático a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.