BATXILLERAT

Objectius i finalitats

  • El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l’etapa en l’article 25 del Reial Decret 1105/2014.
  • Així mateix, esta concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels fins següents:

a. Aprofundir en l’acció educativa, per a proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenrotllar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

b. Capacitar l’alumnat per a accedir a l’educació superior.

c. Dotar l’alumnat d’una formació i uns coneixements generals en relació amb les competències de caràcter més transversal; junt amb una preparació especialitzada, en el marc de la modalitat, i si és el cas via, de Batxillerat triada.

d. Consolidar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

e. Consolidar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

f. Potenciar la participació activa i democràtica de l’alumnat en l’aula i en el centre, així com en l’exercici de drets i obligacions.

g. Desenrotllar metodologies didàctiques actives i innovadores que incloguen l’ús de mètodes i tècniques d’investigació per part de l’alumnat per a aprendre per si mateix, el treball autònom i en equip, l’aplicació dels aprenentatges en contextos reals, i l’ús sistemàtic de les tecnologies de la informació i la comunicació.

h. Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.

i. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.

j. Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes.

ITINERARIS I CONTINGUTS ASSIGNATURES LOMQUE

1r Batxillerat Científic
OBLIGATÒRIES
TRONCALS 17 h
Filosofia 3 h
Llengua Castellana i Literatura I 3 h
Primera Llengua Estrangera I– Anglés- Francés 3 h
Matemàtiques I 4 h
Física i Química 4 h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 2 h
Educació Física 2 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4 h
Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
Tutoria 1 h
TRONCALS – Opcionals 4 h
Biologia i Geologia 4 h
Dibuix Tècnic I 4 h
ESPECÍFIQUES – Opcionals 6 o 7 h
Anatomia Aplicada 3 h
Cultura Científica 3 h
Religió 3 h
Segona Llengua Estrangera I – Anglés- Francés 3 h
Tecnologia Industrial I 3 h
Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h

 

2n Batxillerat Científic
OBLIGATÒRIES
TRONCALS 17 h
Història d’Espanya 3 h
Llengua Castellana i Literatura II 3 h
Primera Llengua Estrangera II – Anglés- Francés
3 h
Matemàtiques II 4 h
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 3 h
Història de la Filosofia 3 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4 h
Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
Tutoria 1 h
TRONCALS – Opcionals 4 h
Física 4 h
Química 4 h
Dibuix Tècnic II 4 h
Biologia 4 h
ESPECÍFIQUES – Opcionals 4 h
Ciències de la Terra i del Medi Ambient 4 h
Psicologia 4 h
Tecnologia Industrial II 4 h
Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 4 h
Segona Llengua Estrangera II – Francés – Anglés
4 h
Religió Catòlica 4 h

 

1r Batxillerat Humanístic
OBLIGATÒRIES  
TRONCALS – OBLIGATÒRIES 17H
FIL Filosofia 3H
LCL1 Llengua Castellana i Literatura I 3H
LE1 Primera Llengua Estrangera I – Anglés- Francés 3H
LLA1 Llatí I 4H
GR1 Grec I 4H
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 2H
EF Educació Física 2H
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4H
VL1 Valencià: Llengua i Literatura I 3H
TUT Tutoria 1H
OPCIONALS
TRONCALS – OPCIONALS 4H
HMC Història del Món Contemporani 4H
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 6 o 7 H
AA Anatomia Aplicada 3H
CC Cultura Científica 3H
REL Religió 3H
SLE1 Segona Llengua Estrangera I – Anglés- Francés 3H
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3H
LU Literatura Universal 3H
Tecnología Industrial I 3H

 

2n Batxillerat Humanístic
OBLIGATÒRIES
TRONCALS – OBLIGATÒRIES 13H
HE Història d’Espanya 3H
LCL2 Llengua Castellana i Literatura II 3H
LE2 Primera Llengua Estrangera II – Anglés – Francés 3H
LLA2 Llatí II 4H
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 3H
HF Història de la Filosofia 3H
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4H
VL2 Valencià: Llengua i Literatura II 3H
TUT Tutoria 1H
OPCIONALS
TRONCALS – OPCIONALS 8H
GR2 Grec II 4H
EE Economia de l’Empresa 4H
GEO Geografia 4H
HA Història de l’Art 4H
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 4H
PSI Psicologia 4H
2LE2 Segona Llengua Estrangera II – Anglés – Francés 4H
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 4H
REL Religió Catòlica 4H
GEO Geografia 4H
VOLUNTÀRIES
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – VOLUNTÀRIES 2H
EF Educació Físicoesportiva i Salut 2H

 

1r Batxillerat Ciències Socials

OBLIGATÒRIES
TRONCALS – OBLIGATÒRIES 17H
FIL Filosofia 3H
LCL1 Llengua Castellana i Literatura I 3H
LE1 Primera Llengua Estrangera I – Anglés – Francés 3H
MC1 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I 4H
ECO Economia 4H
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 2H
EF Educació Física 2H
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4H
VL1 Valencià: Llengua i Literatura I 3H
TUT Tutoria 1H
OPCIONALS
TRONCALS – OPCIONALS 4H
HMC Història del Món Contemporani 4H
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 6 o 7H
AA Anatomia Aplicada 3H
CC Cultura Científica 3H
REL Religió 3H
SLE1 Segona Llengua Estrangera I – Anglés – Francés 3H
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3H
LU Literatura Universal 3H
Tecnologia Industrial I 3H

 

2n Batxillerat Ciències Socials

OBLIGATÒRIES
TRONCALS – OBLIGATÒRIES 13H
HE Història d’Espanya 3H
LCL2 Llengua Castellana i Literatura II 3H
LE2 Primera Llengua Estrangera II – Anglés – Francés 3H
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 4H
ESPECÍFIQUES – OBLIGATÒRIES 3H
HF Història de la Filosofia 3H
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 4H
VL2 Valencià: Llengua i Literatura II 3H
TUT Tutoria 1H
OPCIONALS
TRONCALS – OPCIONALS 8H
GR2 Grec II 4H
EE Economia de l’Empresa 4H
GEO Geografia 4H
HA Història de l’Art 4H
ESPECÍFIQUES – OPCIONALS 4H
PSI Psicologia 4H
2LE2 Segona Llengua Estrangera II – Anglés – Francés 4H
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 4H
REL Religió Catòlica 4H
GEO Geografia 4H
VOLUNTÀRIES
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – VOLUNTÀRIES 2H
EF Educació Físicoesportiva i Salut 2H

 

HORARI
LLIBRES

OPCIONS EN ACABAR

El títol de Batxiller facultarà per a accedir a les distintes ensenyances que constitueixen l’educació superior:

  • Ensenyança universitària (més prova d’accés).
  • Ensenyances artístiques superiors.

– Estudis superiors de música i dansa (més prova específica).

– Ensenyances d’art dramàtic (més prova específica).

– Ensenyances de conservació i restauració de béns culturals (més prova específica).

– Estudis superiors d’arts plàstiques i disseny, incloses els de ceràmica i vidre (més prova específica).

  • Formació professional de grau superior.
  • Ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior (més prova d’accés).
  • Ensenyances esportives de grau superior (amb títol de Tècnic esportiu, més prova d’accés per a determinades especialitats).
PAU