ADMISSIÓ I MATRÍCULA

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport està elaborant una nova normativa per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

ALUMNAT NOU (NO CENTRES ADSCRITS) I ALUMNAT DEL CENTRE DE 4t D’ESO A 1r DE BATXILLERAT O FPB1

ALUMNAT DEL CENTRE 

Aquestos documents els envia el centre a cada grup, si tens qualsevol problema, d’ací els podràs descarregar (només amb usuari @ieselravatxol.es)

Has de tindre clar a que curs vas a accedir per tal d’emplenar un PDF o un altre, si promociones, si repeteixes curs o si eres del centre i passes a un programa específic com PMAR, PR4 o FPB, des del centre te farem arribar les instruccions per tal d’accedir a aquestos programes.

Son pdf editables (excepte 1rESO i FPB1) així doncs hauràs de descarregar-te’l en l’ordinador, escriure tota la informació, gravar-ho i tornar-ho com un PDF al correu 46022579.secret@ieselravatxol.es

Necessites l’Adobe Acrobat per tal de poder visualitzar i emplenar el document.